Пречиствателни станции за отпадни води от 500 – 1 000 000 Печат Е-мейл

Доставяме пречиствателни станции за отпадни води с дневен капацитет от 75 мЗ. Горният лимит зависи от изискванията на инвеститора и състава на отпадните води.

Извършваме реконструкция и повишение на капацитета на съществуващи пречиствателни станции и канализационни системи, както и модернизация на съществуващите компоненти и съоръжения.

Предлагаме:

•    Помпени станции.
•    Помпени станции за отпадни води
•    Грубо предчистване
•    Дъждовни сепаратори
•    Биологическо пречистване
•    Компресорни агрегати
•    Утаителти резервоари
•    Утайково и газово стапанство
•    Дезинфекция на утайките
•    Механично отводняване на утайката
•    Сяроочистване на утайковия газ
•    Енергийно използване на биогаза
•    Котли
•    Термопомпи
•    Лаборатории и спомагателни дейности

  

В обема на доставките се включват и трафопостове, системи за високо напрежение, кабелни мрежи, системи за управление и контрол и дистанционен тпренос на информация.

 

 
foot_rss_feed.png foot_sitemap.png foot_valid_xhtml.png